Algorytmy pakujące minimalizują ryzyko zrywania łańcuchów dostaw

Utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw jest kluczowe dla każdego typu działalności produkcyjnej, w tym szczególnie dla procesów produkcji przemysłowej. Równie ważna jest elastyczność: pozwala reagować na potrzeby rynku, wprowadzać krótkie serie towarów, tworzyć produkty innowacyjne. Aby zachować elastyczność łańcuchów dostaw, odpowiadać błyskawicznie na potrzeby rynku i podejmować skuteczne działania w sytuacjach kryzysowych, niezbędna jest automatyzacja procesu planowania pakowania.

Najważniejsze przyczyny zrywania łańcuchów dostaw

Typowe zagrożenia dla ciągłości łańcuchów dostaw są powszechnie znane. Ich przyczyny można podzielić na cztery główne grupy: 

  • epidemie i pandemie – podstawową formą zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych są lockdowny, czyli wyłączenia różnych sektorów życia społecznego i gospodarczego oraz ograniczenia mobilności, 
  • klęski żywiołowe – powodzie, trzęsienia ziemi, huragany prowadzą do wstrzymania produkcji i transportu na określonym obszarze – im większe są straty, tym dłużej trwa paraliż i przerwy w dostawach lub zaburzenia w ich ciągłości,
  • wpływ nowych technologii – błędy funkcjonowania systemów informacyjnych, awarie i ataki hakerskie czy niezgodne z prawem wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. w wywieraniu wpływu na zachowania klientów) może prowadzić do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw, 
  • kryzysy i decyzje polityczne – upadki rządów, stanowienie nowych przepisów czy zawieranie międzynarodowych umów handlowych mogą doprowadzić do zerwania łańcuchów dostaw. 

Na większość wymienionych czynników przedsiębiorcy nie mają zazwyczaj większego wpływu. Liczy się jednak umiejętność przewidywania i szybkiego reagowania na zakłócenia.

3 kroki do zmniejszenia ryzyka destabilizacji łańcucha dostaw

Reakcja na zakłócenia w działaniu łańcuchów dostaw powinna być wyprzedzająca. Lepiej przewidywać nieprawidłowości niż pozwolić się zaskoczyć. Oto trzy zalecane działania wyprzedzające:

  • identyfikacja słabych ogniw – łańcuch dostaw jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo – analizę należy rozpocząć określenia korowych procesów biznesowych i czynników, które mają na nie decydujący wpływ: w sytuacji kryzysowej będzie można zająć się usuwaniem największego ryzyka, zamiast rozpraszać energię na nieistotne drobiazgi,
  • bieżący monitoring dostawców – monitoring i dynamiczny system oceny dostawców, ich sytuacji finansowej, planów rozwojowych czy jakości zarządzania pozwala przewidzieć ewentualne ryzyka zerwania łańcuchów dostaw,
  • bieżący monitoring stanów magazynowych – nie można ograniczać się tylko do sprawdzania ilości zapasów – należy zadbać też o źródła ich uzupełniania: podstawowym zaleceniem jest dywersyfikacja dostaw tak, aby posiadać w odwodzie alternatywnych dostawców.

Oczywistą kwestią jest też bliska współpraca i stała wymiana informacji z kontrahentami oraz wdrażanie wspólnie zaakceptowanych rozwiązań. Jednym z nich powinna być automatyzacja procesu planowania pakowania.

Jak algorytmy pakujące wspomagają tworzenie elastycznych łańcuchów dostaw?

Zniszczenie drogi czy linii kolejowej, wstrzymanie pracy w kopalni, pożar w magazynie komponentów, wyłączenie z pracy lotniska z powodu pandemii lub strajk pracowników portowych – przyczyny natychmiastowego przerwania łańcucha dostaw można mnożyć. Skutkiem jest to, że ustaje przepływ ładunku pomiędzy kontrahentami i producentem oraz producentem i klientami. Do przywrócenia przepływu konieczne jest zorganizowanie od nowa przemieszczania niezbędnych do produkcji komponentów oraz gotowych produktów, zabezpieczania ich odpowiedniej ilości w magazynach i dostarczaniem do zakładów produkcyjnych oraz klientów końcowych. 

Szybka reakcja na sytuację kryzysową wymaga bardzo często błyskawicznego wykonania dużych ilości operacji planowania pakowania. Wynikają one ze zmiany dostawców, zmiany środków transportu, miejsc magazynowania niezbędnych towarów lub surowców. Użycie algorytmów pakujących pozwala na szybkie planowanie zmian w ilości i objętości komponentów. Efektem jest maksymalizacja wykorzystania przestrzeni transportowych. Zapewnienie równie szybkich zmian przy użyciu tradycyjnych metod nie jest w praktyce możliwe. 

Podsumowując: nie masz wpływu na wiele zakłóceń zewnętrznych, jednak możesz poprawić bezpieczeństwo i elastyczność łańcuchów dostaw w celu zmniejszenia wpływu ryzyka. Klucz do sukcesu to sprawna logistyka, której jednym z niezbędnych elementów są algorytmy do planowania pakowania.

  1. https://www.statista.com/topics/6350/coronavirus-impact-on-the-transportation-and-logistics-industry-worldwide/