Polityka prywatności

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 2021-06-15 i może być zmieniana. W przypadku osób korzystających ze Strony Internetowej https://www.3dbinpacking.com/pl/. Polityka Prywatności obowiązuje zgodnie z datą wskazaną w ust. 1 i nie wymaga się informowania o wprowadzonych zmianach. W przypadku Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin i Politykę Prywatności, do zmian obowiązywania dokumentu oraz informowania o nich stosuje się zasady określone w Regulaminie. Regulamin znajduje się pod adresem URL: https://www.3dbinpacking.com/pl/regulations
 2. Usługodawcą i administratorem danych użytkowników (klientów), osób zapisanych na newsletter i potencjalnych klientów jest SWM Smart Web Minds Limited (TIN: IE 4011641OH) z siedzibą w Dublinie 2 (D02 P593), Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Irlandii, kontakt: https://www.3dbinpacking.com/pl/contact (dalej jako „My”).

§2.COOKIES

 1. Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu ze Stroną Internetową lub Serwisem.
 2. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.
 3. Korzystamy z tzw. cookies technicznych, które umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień i do tworzenia prostych statystyk Serwisu.
 4. Korzystamy z innych cookies, w tym:

W jaki sposób mogę zarządzać obsługą cookies?

Zarządzasz ustawieniami cookies za pomocą Strony Internetowej lub za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę.

§3. DANE OSOBOWE

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  1. wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  3. rozpatrywanie skarg (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  4. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  5. wysyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  6. monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług, w tym wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z Usług. W przypadku newslettera zgoda jest dobrowolna i wyrażona poprzez kliknięcie przycisku.
 3. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja Umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.) Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
 4. Zgodę można cofnąć w każdym czasie.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika do Zewnętrznego Kanału Płatności.

§4. ODBIORCY DANYCH

 1. Korzystamy z usług firm programistycznych i utrzymujących systemy teleinformatyczne, z którymi mamy zawarte stosowne umowy. Umowy te obejmują zasady przetwarzania danych i poufność. Dane te nie są udostępniane i żadna z tych firm nie ma prawa przetwarzać danych w inny sposób niż określony w umowie. Twoje dane o ile firma ma do nich dostęp mogą być przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowego świadczenia usług.
 2. Obsługa newslettera świadczona jest przez firmę działającą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: https://www.3dbinpacking.com/pl/contact