REGULAMIN

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

Art. 1
Definicje

 1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:
  1. Administrator Danych / Usługodawca - SWM Smart Web Minds Limited (TIN: IE 4011641OH) znajdująca się pod adresem: Dublin 2 (D02 P593), Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Irlandia;
  2. Regulamin – niniejszy dokument;
  3. Serwis – https://www.3dbinpacking.com/pl/
  4. Usługa / 3D Bin Packing™- usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
  5. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną z Usługodawcą;
  7. aplikacja Użytkownika – moduł zainstalowany przez Użytkownika na jego serwerze, umożliwiający wysyłanie i odbieranie żądań pomiędzy serwerem Użytkownika i Usługodawcy. Sposób skonfigurowania aplikacji opisany jest w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej: https://www.3dbinpacking.com/pl/api-doc;
  8. Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu dokonania rejestracji w Serwisie;
  9. API – (pol. Interfejs Programowania Aplikacji) sposób, ściśle określonych reguł i ich opisów, w jaki następuje komunikacja pomiędzy aplikacją Użytkownika a Usługą. Użytkownik poprzez swoje Konto może pobrać swój unikalny klucz API;
  10. Login – unikalny identyfikator Użytkownika;
  11. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych;
  12. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z 3D Bin Packing™. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika poprawnego Loginu oraz Hasła.
  13. Aktywacja Konta – czynność faktyczna warunkująca zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcę i Użytkownikiem, następuje z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika;
  14. Oprogramowanie – autorski skrypt będący własnością Usługodawcy, udostępniany Użytkownikowi za pomocą API, w celu optymalizacji sposobu pakowania;
  15. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłana przez Usługodawcę Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie;
  16. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  17. Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi stanowiące integralną część Umowy. Cennik stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
  18. Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca kalendarzowego, będący podstawą rozliczania zobowiązań Użytkownika względem Usługodawcy. Okres ten liczony jest od 1-ego do ostatniego dnia miesiąca;
  19. Opłata Abonamentowa – opłata z tytułu korzystania z Usługi zgodna z wybranym przez Użytkownika Pakietem, naliczana z dołu w każdym Okresie Rozliczeniowym;
  20. Pakiet – wybrana przez Użytkownika forma świadczenia Usługi;
  21. umowa SLA – dokument określający zobowiązanie Usługodawcy w zakresie gwarantowanego poziomu świadczenia lub/i działania Usługi stanowiący integralną cześć Umowy. Umowa SLA stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
  22. REST – wzorzec narzucający dobre praktyki tworzenia architektury aplikacji rozproszonych;
  23. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis niezależny od Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest Opłata Abonamentowa;
  24. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe;
  25. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika;
  26. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).

Art. 2
Postanowienia Ogólne

 1. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. 3D Bin Packing™ jest świadczona wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych.
 3. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest czas UTC+1:00.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2016 r.

Art. 3
Zakres i rodzaj świadczonej Usługi

 1. Usługa jest symulatorem i jednocześnie optymalizatorem pakowania paczek.
 2. Wiemy jak ważne jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni pakowej oraz jak trudne jest napisanie algorytmu pomagającego rozwiązać ten problem. Stworzone przez nas Oprogramowanie umożliwia symulację i optymalizację pakowania.
 3. Prędkość działania Usługi umożliwia przedstawianie wyników w czasie rzeczywistym oraz generowanie grafiki prezentującej sposób pakowania przedmiotów o wskazanych przez Użytkownika parametrach.
 4. Szczegółowy opis funkcjonalności 3D Bin Packing™ znajduje się na stronie internetowej: http://3dbinpacking.com .
 5. Świadczona Usługa ma charakter odpłatny i ciągły.
 6. Po zalogowaniu do Serwisu istnieje możliwość sprawdzenia integracji 3D Bin Packing™ z aplikacją Użytkownika za pomocą testowej konfiguracji pakowania.

Art. 4
Wymagania techniczne

 1. W celu wykonania symulacji pakowania niezbędne jest przesłanie odpowiednio przygotowanego żądania do serwera Usługodawcy przy użyciu API. W odpowiedzi Użytkownik uzyskuje odpowiednio sformatowaną odpowiedź (dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: https://www.3dbinpacking.com/pl/api-doc ).
 2. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet z aplikacją Użytkownika posiadającą implementację kodu umożliwiającego komunikację z serwerem Usługodawcy. Implementacja niniejszego kodu leży w gestii Usługobiorcy.
 3. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: support@3dbinpacking.com lub/i przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: https://www.3dbinpacking.com/pl/contact .
 4. Szczegółowe zasady pracy działu pomocy technicznej określone są w umowie SLA.

Art. 5
Zawarcie Umowy

 1. Użytkownik jest zobowiązany zarejestrować się w Serwisie w celu zawarcia Umowy. Należy wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz zaakceptować warunki Regulaminu. Podanie niepoprawnego adresu e-mail uniemożliwia skuteczne ukończenie procesu rejestracji.
 2. Użytkownik jest zobowiązany, w toku rejestracji, do podania prawdziwych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym jego danych osobowych bądź odpowiednio danych firmowych (w przypadku późniejszej zmiany danych, Użytkownik zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji poprzez naniesienie obowiązujących danych na swoim Konacie).
 3. Zawarcie umowy następują z chwilą Aktywacji Konta przez Usługodawcę i poinformowania o tym fakcie Użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail w Formularzu Rejestracji.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Art. 6
Pakiet

 1. Wybór Pakietu przez Użytkownika warunkuje rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę i naliczanie Opłaty Abonamentowej i odpowiednio opłaty dodatkowej po przekroczeniu limitu Pakietu.
 2. Wyłącznie zalogowany Użytkownik w Serwisie może dokonać wyboru Pakietu.
 3. Szczegółowy wykaz Pakietów znajduje się w Cenniku.
 4. Wybór Pakietu jest wiążący dla Usługodawcy oraz Użytkownika.
 5. Wybrany przez Użytkownika Pakiet odnawia się cyklicznie wraz z początkiem nowego Okresu Rozliczeniowego.
 6. Niewykorzystane zasoby w Pakiecie nie przechodzą na następny Okres Rozliczeniowy.
 7. Użytkownik może zmieniać Pakiety w trakcie trwania Umowy oraz może zmieniać formy płatności.

Art. 7
Opłaty

 1. W trakcie trwania Umowy Użytkownik dokonuje płatności za pomocą wybranego przez niego Zewnętrznego Kanału Płatności:
  1. płatności jednorazowe obsługuje PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. („PayPal”). Zasady korzystania z jednorazowych płatności oraz zasady procesowania płatności określa document pod adresem URL: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=pl_PL ,
  2. płatności kartowe jednorazowe lub cykliczne obsługuje PSP Polska Sp. z o.o. Zasady korzystania z płatności oraz zasady procesowania płatności określa odrębny regulamin, dostępny pod adresem URL: http://espagobill.com .
 2. Abonament płatny kartowo cyklicznie wymaga wprowadzenia danych o karcie w ramach Zewnętrznego Kanału Płatności (Usługodawca nie przetwarza tych danych). Karta Użytkownika obciążana jest automatycznie, na podstawie wystawianych faktur, do czasu aż Użytkownik nie wyłączy opcji z poziomu swojego Konta.
 3. Opłaty za korzystanie z Usługi naliczane są w formie Opłaty Abonamentowej właściwej dla danego Pakietu, a po przekroczeniu przez Użytkownika limitu Pakietu, Usługodawca automatycznie nalicza opłatę dodatkową.
 4. Wysokość opłat określa Cennik.
 5. Opłaty naliczane są zgodnie z Okresem Rozliczeniowym i przedstawiane na fakturze.
 6. Usługodawca wystawia faktury drogą elektroniczną na koniec Okresu Rozliczeniowego, a Użytkownik wyraża na to zgodę.
 7. W przypadku zmiany Pakietu, o której mowa w art. 6 pkt. 6 Regulaminu, dotychczas obowiązujący Pakiet zostaje zastąpiony nowo wybranym Pakietem. W takim wypadku rozliczenie jest zgodne z adekwatną dla nowo wybranego Pakietu Opłatą Abonamentową i formą płatności, a w przypadku przekroczenia limitu tego Pakietu naliczana jest opłata dodatkowa.
 8. Użytkownik może zawiesić swoje Konto w Serwisie nieodpłatnie i na czas nieokreślony. W takim wypadku Usługa świadczona jest do końca najbliższego Okresu Rozliczeniowego. Wraz z końcem Okresu Rozliczeniowego API Użytkownika przestaje być aktywne, a dalsze świadczenie Usługi zostaje zawieszone. Użytkownik może w dowolnym momencie nieodpłatnie odwiesić swoje Konto i tym samym ponownie zacząć korzystać z Usługi.
 9. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane, jest zobowiązany do wniesienia opłaty na zasadach określonych w art. 9 pkt. 1c Regulaminu, pod rygorem skierowania przeciwko niemu powództwa o wyrządzoną szkodę;
 10. W przypadku rozwiązania Umowy, Usługodawca wystawia fakturę uwzględniającą Opłatą Abonamentową dla ostatniego Okresu Rozliczeniowego,a w przypadku gdy Użytkownik przekroczył limit Pakietu, nalicza także opłatę dodatkową.

Art. 8
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. zarządzania swoim Kontem (edytowania podanych przez siebie danych, zawieszania i odwieszania Konta, pobrania wygenerowanego klucza API);
  2. zgłaszania pomysłów na wdrażanie nowych funkcjonalności do Usługi. Usługodawca jest otwarty na wszelkie pomysły rozbudowy 3D Bin Packing™ i w tym celu zachęca do komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: https://www.3dbinpacking.com/pl/contact ;
  3. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej;
  4. informacji od Usługodawcy z wyprzedzeniem co najmniej 6 miesięcznym o planowanej sprzedaży Serwisu na rzecz osoby trzeciej lub innej cesji praw, a w przypadku planowanej likwidacji otrzymania informacji z wyprzedzeniem 6 miesięcznym w tym zakresie od Usługodawcy;
  5. gwarancji niezmienności Cennika przez okres jednego roku liczonego od dnia sprzedaży Serwisu przez Usługodawcę na rzecz osoby trzeciej lub cesji praw;
  6. gwarancji rozwiązania Umowy przez Usługodawcę zgodnie z art. 12 pkt. 2 Regulaminu;
  7. zwrócenia się o udzielenie niewyłącznej licencji dla Oprogramowania instalowanego na serwerze Użytkownika wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji przez Usługodawcę;
  8. wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. posługiwania się danymi / odpowiednio danymi firmowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi;
  2. uprzedniego sprawdzenia czy spełnia wymagania techniczne określone w art. 4 Regulaminu;
  3. terminowego wnoszenia opłat za korzystanie z Usługi;
  4. zapłaty należnych odsetek ustawowych na żądanie Usługodawcy w przypadku, o którym mowa w art. 9 pkt. 1c;
  5. nie korzystania z 3D Bin Packing™ w sposób zakłócający funkcjonowanie Serwisu jak i świadczenie Usługi
  6. korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem;
  7. wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku uznania, że Usługodawca nienależycie świadczy Usługę bądź jej w ogóle nie świadczy na rzecz Użytkownika.
 3. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby bez wiedzy i zgody Usługodawcy. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do zakładania Konta każdemu nowemu Użytkownikowi i świadczenia na rzecz każdego Użytkownika Usługi.

Art. 9
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma prawo do:
  1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach 3D Bin Packing™;
  2. stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu bądź Oprogramowania w celu jego konserwacji, modyfikacji i modernizacji na zasadach określonych w umowie SLA;
  3. zablokowania Konta Użytkownikowi z powodu nieuregulowania opłaty za korzystanie z Usługi. Usługodawca w ciągu 7 dni od rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego przesyła informację o zaległości drogą elektroniczną do Użytkownika. W ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji, Konto Użytkownika zostaje zablokowane. Usługodawca wystawia fakturę uwzględniającą Opłatą Abonamentową jak dla pełnego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku gdy Użytkownik przekroczył limit Pakietu, nalicza także opłatę dodatkową;
  4. naliczania odsetek, w razie opóźnienia w dokonywaniu płatności przez Użytkownika, od zaległej płatności w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności;
  5. zablokowania Konta Użytkownika w sytuacji braku otrzymania od niego wyjaśnień gdy Użytkownik: narusza lub/i naruszył przepisy prawa lub/i Regulaminu; podejmuje lub/i podjął działania , które zagrażają bezpieczeństwu Serwisu; działa lub/i działał na szkodę Usługodawcy lub/i i innych Użytkowników (np. na skutek posługiwania się cudzymi danymi albo przekazywania Konta osobom trzecim). Postanowienia art. 9 pkt. 1c Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  6. wypowiedzenia Umowy z zachowaniem art. 12 Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany, o których mowa w umowie SLA;
  2. poinformowania Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 6 miesięcznym o planowanej sprzedaży Serwisu na rzecz osoby trzeciej lub innej cesji praw, a w przypadku planowanej likwidacji otrzymania informacji z wyprzedzeniem 6 miesięcznym w tym zakresie od Usługodawcy;
  3. zagwarantowania niezmienności Cennika przez okres jednego roku liczonego od dnia sprzedaży Serwisu przez Usługodawcę na rzecz osoby trzeciej lub cesji praw;
  4. zagwarantowania rozwiązania Umowy przez Usługodawcę zgodnie z art. 12 pkt. 2. Regulaminu;
  5. w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Usługodawcy podjęcia negocjacji z Użytkownikiem w zakresie udzielenia niewyłącznej licencji dla Oprogramowania instalowanego na serwerze Użytkownika.

Art. 10
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Konta.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Serwisu i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
  1. stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet;
  2. unikanie korzystania z Usługi jak i Serwisu przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu;
  3. unikanie zapisywania Loginu i Hasła w przeglądarce internetowej;
  4. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta;
  5. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin“ ; „qwerty“ „nazwa firmy1“ etc.
 3. W przypadku kiedy po zalogowaniu do Konta, Użytkownik zauważy zmiany, o których nie był wcześniej informowany przez Usługodawcę, np. zmianę interfejsu, niespotykane wcześniej komunikaty czy ikony, Usługodawca zaleca natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Konta oraz kontakt z działem pomocy technicznej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika na etapie rejestracji;
  2. brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika albo ograniczenia w jego dostępności;
  3. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika, które stanowią podstawę do korzystania z Serwisu bądź Usługi;
  4. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy;
  5. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe skonfigurowanie aplikacji Użytkownika;
  6. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował Konto;
  7. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca;
  8. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej;
  9. przetwarzane dane, w tym dane osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Zewnętrznego Kanału Płatności;
  10. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania.
 5. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz nie modyfikuje danych wprowadzanych przez Użytkownika.
 6. Usługodawca jest odpowiedzialny za zawinione przez niego szkody jak i utracone korzyści wynikłe z niewykonania lub/i nienależytego wykonania Umowy do wysokości Opłaty Abonamentowej w miesiącu wystąpienia szkody. Użytkownik po odnotowaniu szkody jest zobowiązany do wniesienia reklamacji. Brak wniesienia reklamacji bądź wniesienie jej po terminie uniemożliwia dochodzenie roszczeń w jakiejkolwiek formie w przyszłości.
 7. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

Art. 11
Reklamacje

 1. Reklamacje prosimy składać, w terminie 30 dni od dnia odnotowania szkody, (np. wadliwego działania Usługi) drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na na stronie internetowej: https://www.3dbinpacking.com/pl/contact . W zgłoszeniu należy wskazać:
  1. Login;
  2. możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce wystąpienia);
  3. ewentualne wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji;
  4. jeżeli reklamacja dotyczy błędu w fakturze, prosimy o podanie jej numeru.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Wniesienie reklamacji nie wpływa na bieg Okresu Rozliczeniowego ani świadczenie Usługi. W przypadku gdyby świadczenie Usługi było niemożliwe z winy Usługodawcy, Opłata Abonamentowa nie jest naliczana.

Art. 12
Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa może być rozwiązana przez Użytkownika w dowolnym momencie, jednakże ze skutkiem jej rozwiązania na koniec Okresu Rozliczeniowego.
 2. Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę w sytuacji nieterminowego wnoszenia płatności lub/i naruszenia prawa postanowień Regulaminu przez Użytkownika, jednakże ze skutkiem rozwiązania odpowiednio do zaistniałej sytuacji na koniec Okresu Rozliczeniowego (nieterminowe płatności) albo niezwłocznie (naruszenie Regulaminu). W sytuacji niezwłocznego rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte, a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za cały Okres Rozliczeniowy łącznie z ostatnim, który został przez Użytkownika rozpoczęty.
 3. W celu rozwiązania Umowy, Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie oraz z poziomu swojego Konta wybrać opcją usunięcia Konta. Usługodawca wyśle na adres e-mail Użytkownika wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci usunięcia Konta poprzez kliknięcie w link. Aktywacja tego linku skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 4. Usługodawca wypowiada Umowę poprzez przesłanie stosownej informacji wraz z podaniem przyczyny na adres e-mail Użytkownika.
 5. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi oraz usunięciem Konta Użytkownika po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego z zastrzeżeniem pkt. 2. powyżej.

Art. 13
Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Konta jest szyfrowany.
 2. Obsługa płatności odbywa się poza Serwisem. Dane osobowe lub/i dane kartowe potrzebne do dokonywania opłat w Serwisie zapisywane są w systemie informatycznym zarządzanym przez Zewnętrzny Kanał Płatności.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dotyczą (np. informowanie o nowych funkcjonalnościach 3D Bin Packing™).
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do ich poprawiania, w każdym czasie.
 6. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
  1. rozwiązania Umowy;
  2. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Art. 14
Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Oprogramowania i Serwisu należą do Usługodawcy. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z 3D Bin Packing™ za pośrednictwem API.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu jak i Usługi w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Oznaczenie 3D Bin Packing™ jest nazwą jednego z produktów Usługodawcy. Zarówno strona internetowa: https://3dbinpacking.com jak i logo przedstawione w Serwisie funkcjonują w obrocie gospodarczym oraz są wykorzystywane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności loga 3D Bin Packing™.

Art. 15
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej: https://www.3dbinpacking.com/pl/regulations . Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej: support@3dbinpacking.com .
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Każdy, nowy regulamin, obowiązuje z początkiem nowego Okresu Rozliczeniowego.
 6. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 8. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 9. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 11. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.